Loading...

Normy zatrudnienia w placówkach oraz wymagane kwalifikacje personelu w świetle planowanych nowelizacji

Podczas konferencji Senior-Care w czerwcu 2021 roku mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji ekspertów na temat zagadnień związanych z szeroko pojętą opieką senioralną. Wszystkie prezentacje były relacjonowane na żywo, a nagrania tych relacji postanowiliśmy sukcesywnie udostępniać Państwu na blogu KRDO.pl

Jednym z ekspertów był Pan Dawid Chwiałkowski, który zapoznał nas z tematyką dotyczącą norm zatrudnienia w placówkach oraz wymaganych kwalifikacji personelu w świetle planowanych nowelizacji ustaw. Zachęcamy do obejrzenia tego wystąpienia, a pod nagraniem umieściliśmy najważniejsze informacje zawarte w tej prezentacji – w formie konspektu oraz notatek.

*Poniższy konspekt został stworzony w oparciu o prezentację multimedialną prelegenta I stanowi jej wycinek (około 10-20%). Jej pełna wersja dostępna jest wyłącznie dla członków zrzeszonych w Krajowej Izbie Domów Opieki (KIDO). Zapraszamy do lektury tego oraz innych artykułów zamiwszczony na blogu Krajowego Rejestru Domów Opieki (krdo.pl).

Normy zatrudnienia w placówkach oraz wymagane kwalifikacje personelu w świetle planowanych nowelizacji – nagranie prezentacji


Najważniejsze informacje w formie konspektu z prezentacji Pana Dawida Chwiałkowskiego:

Normy zatrudnienia a odpowiedzialność placówki – dlaczego to takie ważne?

 • jakość
 • odpowiedzialność
  • wina organizacyjna
  • zapewnienie bezpieczeństwa pobytu
 • szkody
  • np. upadki
  • co w sytuacji zapewnienia wymaganej obsady?

Chronologia nowelizacji

 1. USTAWA – z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego .
 2. Inicjatywy Krajowej Izby Domów Opieki KIDO – dotyczące prolongaty niektórych terminów zawartych w ustawach.
 3. USTAWA – z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – nowe terminy !

Art. 68a pkt 4 – nowość od 1 stycznia 2021r.

Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany:, zapewnić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1* przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

*Art. 68 ust. 1 pkt 1

Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług:

 1. opiekuńczych zapewniających:
  a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach
  życiowych,
  b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
  c) opiekę higieniczną,
  d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  e) kontakty z otoczeniem;

Nie będzie łatwo!

Normy zatrudnienia – art. 68a pkt 5

(…) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy (…)

(…) z tym że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniającej warunki, o których mowa w pkt 4, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce.

Terminy – czas na wdrożenie wymogów

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Art. 2 ust. 1 i 2

pkt 4 do 1 czerwca 2021 -> 1 czerwca 2023

pkt 5 do 1 czerwca 2021 -> 1 czerwca 2023

Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na którą uzyskały zezwolenie przed dniem wejścia w życie art. 68a.

Periodyzacja norm zatrudnienia

 • na zasadach dotychczasowych do dnia 31 maja 2022
 • od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce
 • od dnia 1 czerwca 2023 r. w wymiarze określonym w art. 68a pkt 5

Kontrola Wojewody – nowe uprawnienia na podstawie nowelizacji

Art. 22 pkt 10

Do zadań Wojewody należy:

 • kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Art. 67 ust. 3a, 3b i 3c

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki, o której mowa w ust. 1:

1) przestał spełniać warunki określone w ustawie

wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów.

3b

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki.

3c

W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru (…)


Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z konspektem z prezentacji i wyrażamy nadzieję, że zawarte informacje będą przydatne w realizacji zadań opiekuńczych. Jednocześnie przypominamy, że pełna wersja prezentacji jest dostępna dla członków Krajowej Izby Domów Opieki KIDO po zalogowaniu poprzez system SORGA. Zachęcamy także do zapoznania się z nagraniem z konferencji znajdującym się na szczycie tego artykułu oraz z innymi odcinkami serii Posłuchaj Eksperta.

3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami