Loading...

Co to jest zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy (ZPO)?

Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy – Jest to zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna zakładu leczniczego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Szczegółowe zasady dotyczące kierowania pacjentów do zakładów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 grudnia 1998 roku Dz. U. Nr 166 poz. 1265. Do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego mogą trafić jedynie osoby ubezpieczone bądź mające inne prawo do korzystania ze świadczeń. 

Placówka przyjmuje pacjentów wymagających ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów bądź mniej. Rolą placówki jest udzielanie świadczeń gwarantowanych, odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta. Ponadto prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (nie mogą więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej, lub u których jedynym wskazaniem do objęcie opieką jest trudna sytuacja socjalna). Pacjent trafiający do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może liczyć na pomoc na pomoc lekarzy (m.in. internisty, psychiatry, neurologa),pielęgniarek, psychologa, terapeuty zajęciowego; rehabilitanta, dietetyka. 

Kwalifikacja do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego

Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480). 

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu, może wystąpić: 

  • świadczeniobiorca; 
  • przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy; 
  • za zgodą świadczeniobiorcy bądź jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy.

Dokumentacja wymagana przy kierowaniu osób do zakładu pielęgnacyjno–opiekuńczego obejmuje:  

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 
  • ocenę w skali Barthel (od 0 do 40 punktów); 
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta (m.in. decyzję o przyznaniu renty bądź emerytury); 
  • zgodę pacjenta. 

W komplecie dokumentów, czyli wniosku powinna zostać przedstawiona sytuacja zdrowotna i socjalna pacjenta, wydolność opiekuńcza jego rodziny, jak i środowiska w obszarze zabezpieczenia niezbędnej pomocy oraz opieki. Wniosek przekazywany jest lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który dokonuje kwalifikacji. Skutkiem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej. Po jej wydaniu pacjent powinien zostać przyjęty w ciągu trzech miesięcy a jeżeli jest dużo osób ubiegających się o przyjęcie do danego Zakładu – powinien zostać umieszczony na liście osób oczekujących.

Koszt pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym (ZPO)

Pobyt w ZPO jest odpłatny, kwota ustalona zostaje przy przyjęciu pacjenta i każdorazowej zmianie jego dochodu, w wysokości 250 proc. najniższej emerytury – nie może być jednak wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu. Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki, worki stomijne) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń – ponosi Zakład, w którym przebywa pacjent. 

Wyrażamy nadzieję, iż powyższe informacje stanowić będą realne wsparcie w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu osoby bliskiej do placówki opiekuńczej – spełniającej Państwa wymagania i oczekiwania. Dodatkowe informacje związane z zasadami funkcjonowania placówek opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dostępne są także na stronach Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej (www.mpris.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami